6577*

וויסמייל קלאב בע"מ (להלן: "החברה") תקיים פעילות בעמוד האינסטגרם "wesmile.israel" (להלן: "הפעילות"), המזכה את הזוכות בה בפרס בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים להלן. ההשתתפות בפעילות תהיה בהתאם ובכפוף להוראות תקנון זה. בהשתתפותה בפעילות, מאשרת ומתחייבת המשתתפת כי קראה והבינה הוראות תקנון זה, וכי היא מקבלת על עצמה את הוראותיו ללא סייג, וכי היא פוטרת את החברה ואת עובדיה ו/או כל מי מטעמה מכל דרישה, טענה או תביעה הקשורה בכל דרך שהיא עם הפעילות וההשתתפות בה.

כן מסכימה המשתתפת לרישום פרטיה במאגר מידע לצורך קבלת דיוור ישיר של כל דבר פרסומת ועדכונים מווי סמייל קלאב בע"מ', בכל אמצעי המדיה השונים (לרבות דוא"ל, SMS, רשתות חברתיות וכיוצ"ב), וכי המידע נמסר מרצונה ובהסכמתה, והיא מסכימה שהחברה תמסור אותו לחברות אחרות בקבוצה ולאותן מטרות. מובהר כי המשתתפת רשאית להפסיק את קבלת המידע בכל עת, וזאת דרך הלינק הנמצא בכל דיוור שיישלח.

  1. הגדרות
    למונחים הבאים בתקנון תהא המשמעות המפורטת לצידם להלן:

1.1. "האתר" או "אתר הפעילות" – עמוד האינסטגרם של של וויסמייל

1.2. www.instagram.com/wesmile.israel

1.3. "הפעילות" – מי שמכיר אותנו יודע שהדבר הכי חשוב לנו הוא לגרום לכם לחייך 🙂 ספרו לנו בתגובות על דבר אחד שמעלה לכם חיוך בכל מצב, וודאו שאתם עוקבים אחרי העמוד שלנו, התגובה הכי מרגשת ומקורית בעינינו תזכה בהלבנת שיניים מתנה!

1.4. "תקופת הפעילות" – הפעילות תחל ביום רביעי 18.05.22, ותימשך עד ליום ראשון, 29.05.22. החברה רשאית לשנות את משך הפעילות ומועדיה.

1.5. "משתתפת" או "משתתפת בפעילות" – אישה או גבר בגירה (מעיל גיל 18), תושבת ישראל או בעלת היתר שהייה כדין בישראל, אשר נכנסה לאתר הפעילות בתקופת הפעילות והגיבה על השאלה שנשאלה.

1.6. "התכנים" – תגובה מתאימה לפעילות ומעקב אחר עמוד האינסטגרם של החברה.

1.7. "זוכה" – משתתף/ת אחד/ת בלבד שעמד/ה בכל תנאי התקנון להלן והוראות הדין הרלוונטיות.

1.8. "הפרס" – טיפול הבהרת שיניים מרפאתי

1.9. "חבר השופטים" – נציגי החברה שייקבעו על ידה ויבחרו את הזוכות בפעילות. בחירת חבר השופטים תיעשה על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של החברה, ולא יינתנו נימוקים.

1.10. "הוראות הפעילות" – ההנחיות המופיעות באתר הפעילות וכן בתקנון זה. במקרה של סתירה בין ההנחיות לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות תקנון זה.

2. "התקנון" – תקנון זה, אשר יהא ניתן לעדכון על ידי החברה בכל עת, לרבות במהלך תקופת הפעילות. למען הסר ספק יובהר, כי הנוסח המחייב של התקנון הינו הנוסח המצוי במשרדי החברה ברח' מנחם בגין 150 ת"א

3. פרשנות

3.1. השימוש בתקנון זה בלשון נקבה הינו לצרכי נוחות בלבד, והתקנון מתייחס הן לזכר והן לנקבה. השימוש בלשון יחידה מתייחסת לרבות וכן ההיפך, לפי העניין.

3.2. כותרות הסעיפים הינן לצרכי נוחות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.

3.3. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין הוראות הפעילות ו/או פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.

4. תנאי ההשתתפות בפעילות

4.1. הפעילות נערכת בכפוף לתקנון זה.

4.2. בהשתתפותה בפעילות, כל משתתפת מצהירה, מתחייבת ומאשרת כדלקמן:

4.2.1. כי הפרטים האישיים שאותם תמסור באתר הפעילות הינם נכונים ומדויקים, וכי נכונות הפרטים שאותם הזינה המשתתפת הינה באחריותה האישית והמלאה, וכי אם לא יעשה כן, בין שבמתכוון ובין שלא במתכוון, לא תהיה זכאית להשתתף בפעילות ו/או השתתפותה וזכייתה בפרס עלולות להישלל. למשתתפת לא תהא כל טענה כלפי החברה עקב מסירת פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים כאמור.

4.2.2. כי תשמור על שפה נאותה וכי לא תעלה לאתר הפעילות כל תוכן מכל מין וסוג שהוא, שעלול להפר כל דין ו/או הוראה של תקנון זה ו/או את תקנון אתר הפעילות, לרבות תכנים שעלולים להפר ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גורם אחר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתתפת מתחייבת כי לא יעלה תוכן בעל אופי מיני, פרובוקטיבי, בלתי נאות, פוגעני, מעליב, אלים, גזעני, מבזה, משפיל, חומר המהווה לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או המהווה הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכות קניינית אחרת, ו/או כל חומר ו/או קישור לחומר בלתי חוקי ו/או בלתי ראוי אחר.

4.2.3. כי היא בעלת כל הזכויות מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות הקניין והקניין הרוחני המלאות והבלעדיות בכל התכנים מכל מין וסוג שהוא, אותם תעלה לאתר, וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בשום אחריות לגבי תביעות בקשר לכל תוכן שהועלה לאתר כאמור לרבות בקשר לזכויות בהם. המשתתפת היא האחראית הבלעדית בכל הקשור לתכנים כאמור ולהעלאתם לאתר, והיא האחראית הבלעדית לכל נזק שיגרם לצד ג' כלשהו ו/או לחברה כתוצאה מכל טענה של צד שלישי הטוען לזכויות בתכנים אלו ו/או לפגיעה ו/או נזק שנגרמו לה כתוצאה מהעלאת תכנים כאמור לאתר. המשתתפת מתחייבת לשפות באופן מלא את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו להם עקב טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כלשהו לפיה תוכן כלשהו שהועלה לאתר גרם לאותו צד ג' נזק ו/או הוצאה ו/או פגיעה כלשהי ו/או זיכה את אותו צד ג' בתשלום מכל סיבה שהיא.

4.2.4. כי לא תפעיל או תאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר (לרבות תוכנה, קוד וכו') לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכני האתר (כולם או חלקם) ו/או לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו את תכני האתר, כולם או חלקם, ו/או לשם השפעה כלשהי על תוצאות הפעילות.

4.2.5. כי החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לעשות בכל תוכן שהעלה לאתר כל שימוש לפי שיקול דעתם, לרבות שימוש מסחרי ושיווקי. עצם העלאת התכנים לאתר, מהווה ויתור בלתי חוזר על כל זכות ו/או טענה מכל סוג שהוא העשויה להיות בקשר לתכנים אלו.

4.2.6. כי לא תעשה כל שימוש מסחרי, בשום דרך, במישרין או בעקיפין, באתר ו/או בתכניו, סמליו, סימניו, מאפייניו וכיו"ב, וכי לא תעתיק, תשכפל, תשתמש ו/או תאפשר לאחרים לעשות כן, בתכני האתר, כולם או מקצתם, לרבות תכנים חזותיים ומילוליים, כי לא תציג את האתר ו/או את תכניו ו/או את היישומים המוצעים במסגרתו בכל דרך, ובכלל זה באמצעות כל אמצעי המשנה את עיצוב העמוד ו/או תוכנו ו/או היישומים המוצעים במסגרתו ו/או המציג אותו באופן חלקי, לרבות לא תציג את העמוד ו/או תכניו ו/או שירותים הניתנים במסגרתו באתר אינטרנט כלשהו זולת האתר, והכל אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה מפורשת בתקנון זה.

4.2.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע מכל משתתפת ו/או מעוניינת להשתתף את ההשתתפות בפעילות, מכל סיבה שהיא, וכן לבטל כל זכייה ו/או לשלול מהזוכה את הפרס, בין היתר, מקום בו התעורר אצל החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, חשש כי הזוכה לא עמדה באחד מתנאי הזכייה ו/או באחד מתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, חשש לאי תקינות, ביצוע עבירה, חוסר תום לב, זיוף או מרמה; סירוב הזוכה למסירת פרטיה האישיים ו/או לחתימה על אישור קבלת הפרס; אי התייצבות לקבלת הפרס באופן אישי, ככל שיידרש לכך; המחאת הפרס ו/או העברתו לאחר; שימוש בתוכנות אוטומטיות ו/או כל סיבה אחרת אשר מפרה את הדין ו/או הוראות תקנון זה.

4.2.8. החברה לא תהיה אחראית לכל תוכן ו/או כל פרסום לפעילות שייעשה על ידי משתתפת בפעילות, לרבות שילוב קישורים לעמוד המשתתפת בפעילות בפורומים שונים, בתגובות להודעות ובכל תוכן גולשים אחר ברשת אשר ישולבו על ידי המשתתפות בפעילות.

4.2.9. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת את הפעילות, כולה או חלקה, וכן לשנות את תכניה ו/או נהליה ו/או מועדיה ו/או כל פרט אחר הנוגע אליה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

5. תיאור הפעילות

5.1. מי שמכיר אותנו יודע שהדבר הכי חשוב לנו הוא לגרום לכם לחייך 🙂 ספרו לנו בתגובות על דבר אחד שמעלה לכם חיוך בכל מצב, וודאו שאתם עוקבים אחרי העמוד שלנו, התגובה הכי מרגשת ומקורית בעינינו תזכה בהלבנת שיניים מתנה!

5.2. בתום תקופת הפעילות, נשלח למשתתפות את הפרסים. החברה תיצור קשר עם הזוכות, לפי המפורט בסעיף 5 להלן.

5.3. כל משתתפת רשאית לזכות בפרס פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות.

5.4. הבחירה בזוכה תיעשה אך ורק על פי החלטת חבר השופטים שתתקבל ברוב דעות, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי לכל דבר ועניין. החלטת חבר השופטים תהיה סופית, והיא תלויה בהתרשמותם האישית ובטעמם הסובייקטיבי של חבר השופטים.

5.5. רישומי החברה יהוו ראייה מכרעת בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או מדידת זמנים ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לביצוע הפעילות, תוצאותיה ולבחירת הזוכה, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או כל טענה אחרת בקשר עם הפעילות.

6. הפרסים ומימושם

6.1. ההכרזה על הזכייה ומסירת הפרס ייקבעו ויתבצעו על ידי החברה, והם ניתנים לשינוי על ידי החברה בכל עת.

6.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לגרוע או לשנות את הפרס, ולהציע פרס חלופי, בעל שווי דומה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך.

6.3. הודעה על זכייה תימסר לזוכה על ידי החברה בתוך 21 ימים מתום תקופת הפעילות, באמצעות יצירת הודעה פרטית באמצעות אתר הפעילות על מנת לקבל ממנה פרטים אישיים (שם מלא, כתובת מגורים וטלפון) לצורך שליחת הפרס. בנוסף, שמות הזוכות יפורסמו באתר הפעילות.

6.4. תיאום שליחת הפרס יתבצע מול הזוכה בלבד והפרס יישלח אליה באמצעות דואר רשום. במקרה שנציגי החברה לא יצליחו ליצור קשר עם הזוכה לאחר שלושה ניסיונות ו/או במקרה שהזוכה מסרה פרטי התקשרות שאינם נכונים ומדויקים, תאבד הזוכה את זכאותה לפרס, והחברה תהיה רשאית שלא להעניק את הפרס כלל ו/או להעניקו למשתתפת אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הוראה זו תחול גם לגבי הזוכה החלופית, ככל שהחברה תחליט להעניק את הפרס לזוכה חלופית כאמור.

6.5. החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לקבוע כי מקום מסירת הפרס יהיה ברשות הרבים, כגון ליד משרדי החברה, או בכל מקום אחר שהחברה תקבע, ובמעמד פומבי, בנוכחות אנשי ציבור ואמצעי התקשורת ואנשים אחרים, הכול כפי שיקבע על ידי החברה.

6.6. הזכאות לפרס הינה אישית ואינה ניתנת להמחאה, להעברה או למכירה לאחר. לא ניתן להמיר את הפרס בכסף או בשווה כסף או בפרס אחר, ולא יינתן בגינו זיכוי כספי ו/או אחר. במידה והזוכה לא פעלה לקבלת הפרס ו/או מימושו מכל סיבה שהיא, בתוך 30 ימים מרגע קבלת הודעת הזכייה, תישלל זכאותה לפרס. במידה ומצבה הרפואי של הזוכה לא תואם את דרישות הטיפול, תוכל לממש את ההטבה במועד מאוחר לאחר טיפול בבעיות אשר לא מאפשרות את ביצוע הטיפול הרפואי ומימוש הזכייה ורק לאחר אישור רפואי ע"י הצוות הרפואי של וויסמייל.

6.7. במקרה שבו יתברר לחברה כי הפרטים שמסרה הזוכה הינם לא נכונים ו/או לא מדויקים, ו/או במקרה שיתברר בכל שלב כי הזוכה לא עמדה באחד מתנאי הזכייה ו/או באחד מתנאי תקנון זה, תאבד הזוכה את זכאותה לפרס, והחברה תהיה רשאית שלא להעניק את הפרס כלל ו/או להעניקו למשתתפת אחרת, ו/או לדרוש את השבת שוויו של הפרס, לפי שיקול דעתה הבלעדי. הוראה זו תחול גם לגבי הזוכה החלופית, ככל שהחברה תחליט להעניק את הפרס לזוכה חלופית כאמור.

6.8. כל מס ו/או היטל וכן כל הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, אשר יחולו ו/או יוטלו בגין הפרס ו/או הזכייה בו (להלן: "הוצאה"), אם יחולו או יוטלו, ישולמו על ידי הזוכה. במקרה בו החברה תחויב על ידי רשות מוסמכת לשאת בתשלום הוצאה כלשהי בגין הפרס או הזכייה בו, תחזיר הזוכה את סכום ההוצאה ששולמה לחברה בתוך 3 ימים מהמועד בו תישלח אליו דרישה לעשות כן על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

7. ויתור ופטור מאחריות

7.1. למען הסר ספק, מודגש בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לאי הצלחה של משתתפת בפעילות ו/או למקרה שבו נמנע ממשתתפת, באופן מלא או חלקי, מלהשתתף בפעילות, מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תקלה טכנית במערכות התקשורת ו/או המחשבים ו/או הטלפוניה ו/או האינטרנט ו/או בעקבות חסימתו לשירותים, כולם או מקצתם.

7.2. מובהר כי הפעילות נערכת באמצעות אמצעים אלקטרוניים ותלויה במערכות מחשב ותקשורת (להלן: "המערכות"), שפעילותן אינה חפה משגיאות ו/או תקלות. כל משתתפת מאשרת כי היא מודעת לכך שעריכת פעילות זו תלויה, בין היתר, בתקינות וזמינות רשת התקשורת, המערכות הממוחשבות, התוכנה הממוחשבת, וגורמים אחרים שלחברה אין בהכרח שליטה ו/או אחריות עליהם, ועל כן המשתתפות לא יהיו רשאיות להעלות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק שנגרם, ככל שנגרם, עקב טעות, תקלה, איחור, כשל טכני, אי-קליטת נתונים, או עקב סיבה אחרת הנוגעת לאמור, לרבות אך לא רק, נזק שנוצר מאי קבלת ההטבה במסגרת הפעילות ו/או נזק שנגרם בקשר עם הפעילות.

7.3. החברה לא תישא בכל אחריות לכל תקלה ו/או שיבוש באופן התנהלות הפעילות, לרבות תקלות ו/או שיבושים כאמור שמקורם בתקלות במערכות ו/או ברשת האינטרנט ו/או בכל גורם אחר, לרבות תקלות ו/או שיבושים מחמת כוח עליון, ולרבות תקלות שימנעו, בין השאר גישה לאתר הפעילות, הזנה ו/או קליטת פרטי משתתפות באתר הפעילות ו/או במאגר הנתונים, ו/או שיבוש בביצוע מי מהנ"ל, ורק נתונים שנקלטו והוזנו בפועל לאתר הפעילות הם אלה שיחייבו, ולא תהיה למשתתפות בפעילות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתקלות ו/או שיבושים כאמור, והחברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק שיגרם עקב הנ"ל. למשתתפות בפעילות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, הקשורה במישרין או בעקיפין לתקלות ו/או שיבושים כאמור.

7.4. במקרה של תקלה כלשהי אשר תפגע בהתנהלות התקינה של הפעילות, תהיה החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעילות, כולה או מקצתה, לשנות את מועדיה ומשכה וכיוצ"ב.

7.5. כל הזכויות בקשר עם הפעילות לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, סימני המסחר, זכויות יוצרים וכן הלאה, בקשר עם הפעילות והתכנים המוצגים בה, שייכות במלואן ובאופן בלעדי לחברה בלבד.

7.6. מוצהר בזאת במפורש כי השתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע בלבד, ובהשתתפותה, מצהירה המשתתפת בפעילות באופן בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול או שינוי, כי אין ולא תהיה לה ולכל הבא מטעמה, כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה, מנהליהם, עובדיהם ומי מטעמה בקשר עם הפעילות.

7.7. השתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריותן הבלעדית של משתתפות הפעילות. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למי ממשתתפות הפעילות עקב ו/או בקשר עם השתתפות ו/או אי השתתפות בפעילות או בכל חלק ממנה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בפעילות לא תקים למשתתפות כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות וכיוצ"ב.

8. שונות

8.1. תקנון זה יעמוד לעיון באתר הפעילות ו/או במשרדי החברה, ברח' מנחם בגין 150 ת"א. בכל מקרה של סתירה ו/או אי-התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר בקשר עם הפעילות בכל מדיה שהיא, תגברנה הוראות תקנון זה.

8.2. בהשתתפותו בפעילות מסכימה, מאשרת ומצהירה המשתתפת ו/או הגולשת כי קראה את התקנון, מסכימה לכל תנאיו ומקבלת עליה את הוראותיו ללא סייג, והיא פוטרת את החברה מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לפעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות בקשר לפעילות ומוותרת על כל טענה הקשורה באלה. משתתפת שלא קראה את התקנון ו/או אינו מסכימה למי מתנאיו, אינה רשאית להשתתף בפעילות.

8.3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלות פרסום ו/או דפוס ו/או כל תקלה או טעות אחרת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו עקב תקלה ו/או טעות כאמור. מבלי לגרוע מזכותה של החברה לבטל ו/או לשנות את הפעילות בכל עת, במקרה של תקלה ו/או טעות כאמור, תהיה החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, לבטל את הפעילות, להפחית או להגדיל את מספר ההטבות המוקצות לפעילות ו/או לנקוט בכל פעולה אחרת כפי שתמצא לנכון. כל פעולה כאמור תיחשב כתוספת לתקנון זה ותחייב כל משתתפת ו/או גולשת כאילו נכללה בתקנון זה מלכתחילה. למען הסר ספק, לאף משתתפת ו/או גולשת לא תהיה טענה ו/או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט החברה כאמור, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שייגרמו עקב פעולות כאמור.

8.4. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות בגין שינוי תקופת הפעילות, ולרבות בגין הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם ההשתתפות בה ו/או בקשר להטבה ו/או מימושה לרבות נזקים מחמת כוח עליון, תאונות, מחלות, גניבות, אובדן, עגמת נפש וכו', ו/או לכל החלטה ו/או פעולה שתקבל ו/או תעשה משתתפת על סמך השתתפותה בפעילות ו/או קבלת ההטבה. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, שיגרם למשתתפת ו/או לגולשת עקב שימוש שבוצע באתר ו/או באם מידע שהזינה יאבד ו/או אם יעשה בו שימוש לרעה.

8.5. בכל מקרה לא תהיה למשתתפת כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה ו/או נגד כל גוף אחר הקשור בפעילות, או מי מטעם מי מאלה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצועה, לאתר, לדף הבית, לחומרים המתפרסמים בו, לאופן בדיקת הזוכה, לאופן חלוקת הפרס ולנותני השירותים הקשורים בכך וכו'.

8.6. אין לבצע קישור לדפי האינטרנט של אתר הפעילות בעמודי אינטרנט אחרים, לרבות עמודים אחרים באתר ו/או אין לקשר לעמוד מכל מקור שהוא ללא אישור מראש ובכתב של החברה ואין להעתיק, לתרגם, לשכפל, להוציא לאור, לשגר בכל אמצעי, לאחסן במאגר מידע, לפרסם או להפיץ בכל אמצעי, כל חלק מן החומר המוצג באתר הפעילות ו/או בקישורים לאתר הפעילות ו/או בהודעות הפרסום והבאנרים (הודעות קופצות), לרבות כל דפי האינטרנט הקשורים אליו ו/או נגזרים ממנו.

8.7. החברה רשאית למנוע ו/או להפסיק ו/או להסיר ו/או לא להציג כל תוכן שיימצא בלתי ראוי ו/או שיתקבלו בגינו תלונות כלשהן, לפי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתפת שתוכן כאמור שהעלתה נמחק ו/או הוסר ו/או לא הוצג, לא תהיה כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה נגד החברה, וזאת מבלי לגרוע מחבותה של אותה משתתפת ו/או גולשת לפצות או לשפות את החברה בגין כל נזק שיגרם בשל כך.

8.8. החברה היא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר אליה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלכה, בין אם צוינו בתקנון ובין אם לאו ולמשתתפים לא תהיה כל טענה בעניין.

8.9. היה ויוכח בפסק דין סופי כי עקב רשלנות החברה נגרם נזק כלשהו למשתתפת יוגבל הפיצוי המרבי לו תהיה זכאית הגולשת כאמור לסכום המינימאלי של עלות שעת גלישה באינטרנט.

8.10. ההשתתפות בפעילות אסורה על עובדות החברה ועל עובדות ספק הפרס ועל בנות משפחותיהן מדרגה ראשונה. כמו כן אסורה ההשתתפות על מתכנתות הפעילות וקרוביהן מדרגה ראשונה.

8.11. ככל שהוראה מהוראות תקנון זה תתגלה כבלתי אכיפה או בלתי חוקית מסיבה כלשהי, הוראות התקנון האחרות יישארו בתוקף עד כמה שניתן בהתאם להוראות כל דין.

8.12. לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב תהיה הסמכות הבלעדית לדון בכל עניין בקשר עם הפעילות ו/או בקשר עם תקנון זה, על פי הדין הישראלי בלבד.

8.13. החברה שומרת על זכותה לשנות הוראות תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, ללא הודעה מראש ולמשתתפת לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה, כלפי החברה או מי מטעמה, בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין נזקים ו/או תקלות שייגרמו לו, בגין השינויים ותוך כדי ביצועם.

8.14. תקנון זה ממצה את זכויות וחובות הצדדים בקשר להשתתפות בפעילות וההשתתפות בה מהווה הסכמה מלאה לאמור בו, והינו בא במקום כל הצהרה, התחייבות, פרסום וכיו"ב אשר ניתנו, אם ניתנו, על ידי כל גורם שאינו החברה. החברה רשאית לשנות את תנאי ההשתתפות בפעילות, והשינוי יכנס לתוקפו בתוך 24 שעות ממועד פרסומו, ויחול על הפעילות מיום כניסתו לתוקף ואילך.

8.15. ט.ל.ח

החברה מאחלת הצלחה למשתתפות בפעילות!

רוצים לקבל הטבה מסמיילי?

(העוזרת החכמה שלנו בוואצאפ)

השאירו את המספר שלכם וקבלו הודעה מיידית!

אנחנו אוהבים לראות את החיוך שלך

תגידו ביי ביי לגשר הברזלים הישן ותכירו את WE SMILE
השיטה המהפכנית ליישור שיניים שקוף מבלי שאך אחד ייראה!
הקשתיות השקופות מאפשרות לשמור על אורח חיים שגרתי ומעניקות תוצאות מדהימות בתוך פרק זמן קצר.

מוכנים להחזיר את החיוך לפנים?

לבדיקת התאמה ללא עלות
התחלת שיחה
לייעוץ ב-WhatsApp
היי 👋
אנחנו פה כדי לעזור